Home / Bộ Luật An Toàn Thực Phẩm

Bộ Luật An Toàn Thực Phẩm

Bộ Luật An Toàn Thực Phẩm bao gồm những Luật, Nghị định, Thông tư mà Nhà nước ban hành để quản lý về An toàn thực phẩm nói riêng và Thực phẩm nói chung. Các doanh nghiệp ngành thực phẩm cần nắm để có thể sản xuất kinh doanh đúng quy định Nhà nước

  • Quốc Hội – Chính Phủ
  • Bộ Công Thương
  • Bộ Y Tế
  • Bộ Nông Nghiệp
  • Các VBPL Khác

Văn Bản Nội Dung Xem Trước
LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM – 55/2010/QH12 Quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong bảo đảm an toàn thực phẩm; điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm, …. Click để xem đầy đủ
NGHỊ ĐỊNH SỐ 105/2017/NĐ-CP Quy định về hoạt động kinh doanh rượu, bao gồm: Hoạt động sản xuất, nhập khẩu, phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu, hoạt động bán rượu tiêu dùng tại chỗ. Click để xem đầy đủ
NGHỊ ĐỊNH SỐ 115/2018/NĐ-CP  Quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt hành chính vi phạm an toàn thực phẩm. Click để xem đầy đủ
NGHỊ ĐỊNH SỐ 15/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của An toàn thực phẩm Click để xem đầy đủ

Văn Bản Nội Dung Xem Trước
Thông Tư 57/2015/TT-BCT Quy định điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương Click để xem đầy đủ
Thông Tư 43/2018/TT-BCT Quy định quản lý an toàn thực phẩm thuộc tránh nhiệm của Bộ Công Thương Click để xem đầy đủ

Văn Bản Nội Dung Xem Trước
Thông Tư 27/2012/TT-BYT Thông tư hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm Click để xem đầy đủ
Thông Tư 08/2015/TT-BYT Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 27/2012/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ y tế hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm. Click để xam đầy đủ
Quyết Định 216/2014/QĐ-ATTP Quyết định về việc ban hành tài liệu tập huấn kiến thức về an toàn thực phấm; Bộ câu hỏi đánh giá kiến thức về an toàn thực phấm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất thực phẩm, kinh doanh thực phấm bao gói sẵn có yêu cầu điều kiện bảo quản đặc biệt thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế và đáp án trả lời Click để xam đầy đủ

Văn Bản Nội Dung Xem Trước
THÔNG TƯ 38/2018/TT-BNNPTNN Quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn. Click để xem đầy đủ
THÔNG TƯ 34/2018/TT-BNNPTNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 10 năm 2014 và Thông tư số 20/2017/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Click để xem đầy đủ
Thông Tư 61/2012/TT-BNNPTNT Hướng dẫn về trình tự, nội dung thực hiện Chương trình giám sát an toàn thực phẩm (ATTP) đối với thủy sản sau thu hoạch; trách nhiệm của các cơ quan thực hiện giám sát và các cơ sở tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh thuỷ sản sau thu hoạch (sau đây gọi tắt là Cơ sở).  Click để xem đầy đủ
 Thông Tư 59/2012/TT-BNNPTNT Quy định về điều kiện và chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả; sản xuất, chế biến chè. Click để xem đầy đủ
Thông Tư 49/2013/TT-BNNPTNT Hướng dẫn tiêu chí xác định vùng sản xuất trồng trọt tập trung đủ điều kiện an toàn thực phẩm để thực hiện các dự án áp dụng VietGAP đối với các sản phẩm Click để xem đầy đủ
Thông Tư 48/2013/TT-BNNPTNT Quy định hồ sơ, thủ tục và thẩm quyền kiểm tra, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (sau đây viết tắt là Giấy chứng nhận ATTP) đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thủy sản có xuất khẩu (sau đây gọi tắt là Cơ sở) Click để xem đầy đủ
Thông Tư 13/2011/TT-BNNPTNT Quy định trình tự, thủ tục, nội dung kiểm tra an toàn thực phẩm (ATTP) đối với hàng hóa có nguồn gốc thực vật dùng làm thực phẩm (sau đây gọi tắt là hàng hóa) nhập khẩu vào Việt Nam Click để xem đầy đủ
Thông Tư 07/2013/TT-BNNPTNT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với rau, quả, chè búp tươi đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế Click để xem đầy đủ
Thông Tư 05/2013/TT-BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông Tư số 13/2011/TT-BNNPTNT ngày 16/3/2011 hướng dẫn việc kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu Click để xem đầy đủ
Thông Tư 02/2014/TT-BNNPTNT Quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi. Click để xem đầy đủ
Thông Tư 02/2013/TT-BNNPTNT Quy định phân tích nguy cơ và quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản và muối Click để xem đầy đủ

Văn Bản Nội Dung Xem Trước
TCVN 5603-Nguyên tắc chung về Vệ sinh an toàn thực phẩm Xác định những nguyên tắc thiết yếu về vệ sinh an toàn thực phẩm, áp dụng suốt cả chu trình thực phẩm…… Click để xem đầy đủ
 Thông Tư Liên Tịch 13/2014/TTLT- BYT-BNNPTNT-BCT Thông tư liên tịch về hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm Click để xem đầy đủ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotline: 0918 828 875