Home / Hỏi Đáp / Các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ cần đáp ứng những điều kiện nào để đảm bảo VSATTP? Đơn vị nào trực tiếp quản lý vấn đề này?

Các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ cần đáp ứng những điều kiện nào để đảm bảo VSATTP? Đơn vị nào trực tiếp quản lý vấn đề này?

Căn cứ Điều 22 Luật An toàn thực phẩm

Theo quy định, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ phải tuân thủ các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm sau đây:

  1. Có khoảng cách an toàn đối với nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm;
  2. Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
  3. Có trang thiết bị phù hợp để sản xuất, kinh doanh thực phẩm không gây độc hại, gây ô nhiễm cho thực phẩm;
  4. Sử dụng nguyên liệu, hóa chất, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm trong sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm;
  5. Tuân thủ quy định về sức khỏe, kiến thức và thực hành của người trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
  6. Thu gom, xử lý chất thải theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
  7. Duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và lưu giữ thông tin liên quan đến việc mua bán bảo đảm truy xuất được nguồn gốc thực phẩm.

Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định cụ thể về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương, quy định cụ thể điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ đối với thực phẩm đặc thù trên địa bàn tỉnh.

Tin mới

Hỏi đáp về VietGap trong nuôi trồng thủy sản

Câu hỏi 1: VietGAP là gì? Đáp: VietGAP là tên viết tắt của cụm từ …

Hotline: 0918 828 875