Home / Luật An Toàn Thực Phẩm / Quốc Hội - Chính Phủ / Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa

Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa

Nghị định 43/2017/NĐ-CP quy định nội dung trên nhãn hàng hóa, cách ghi nhãn hàng hóa lưu thông tại Việt Nam và hàng hóa nhập khẩu, cách ghi xuất xứ, định lượng, thông tin cảnh báo trên nhãn hàng hóa.

Căn cứ Luật tổ chức chính phủ ngày 19/06/2015

Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 20/11/2007

Căn cứ Luật thương mại ngày 14/06/2005

Căn cứ Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày 20/11/2010

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Nội dung cụ thể của Nghị định 43/2017/NĐ-CP như sau:

FullScreen Mode

Tin mới

Nghị định 15/2018/NĐ-CP

Chính phủ ban hành nghị định 15/2018/NĐ-CP vào ngày 02/02/2018 thay thế cho nghị định …

Hotline: 0918 828 875