Home / Luật An Toàn Thực Phẩm / NGHỊ ĐỊNH SỐ 178/2013/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH SỐ 178/2013/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ

__________________

Số: 178/2013/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

________________________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2013

 

NGHỊ ĐỊNH

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

__________________________

Căn cứ Luật t chức Chính phủ ngày 25 thảng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 thảng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật an toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Theo để nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,

Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

2. Vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm quy định tại Nghị định này bao gồm:

a) Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn đối với sản phẩm thực phẩm;

b) Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

c) Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu, thực phẩm xuất khẩu;

d) Vi phạm quy định về thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm; kiểm nghiệm thực phẩm; phân tích nguy cơ, phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm; truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý đối với thực phẩm không an toàn.

3. Các hành vi vi phạm hành chính khác liên quan đến an toàn thực phẩm được quy định tại các nghị định xử phạt vi phạm hành chính về thú y, thủy sản, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, thương mại, văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo, lao động và các lĩnh vực khác thì được xử phạt vi phạm hành chính theo các Nghị định đó.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

………….

Click để xem đầy đủ

Tin mới

Thông Tư 43/2018/TT-BCT

Ngày 15 tháng 11 năm 2018, Bộ Công thương ban hành Thông tư 43/2018/TT-BCT Quy …

Hotline: 0918 828 875