Home / Luật An Toàn Thực Phẩm / NGHỊ ĐỊNH SỐ 94/2012/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH SỐ 94/2012/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ

________

Số: 94/2012/NĐ-CP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________________________

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2012

 NGHỊ ĐỊNH

Về sản xuất, kinh doanh rượu

______ 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật an toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,

Chính phủ ban hành Nghị định về sản xuất, kinh doanh rượu.

 Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu và cồn thực phẩm bao gồm: Đầu tư, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán và các hoạt động khác liên quan đến sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu và cồn thực phẩm.

Sản phẩm rượu và cồn thực phẩm (để sản xuất rượu) trong Nghị định này được gọi chung là rượu.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

…………..

Click để xem đầy đủ

Tin mới

Thông Tư 43/2018/TT-BCT

Ngày 15 tháng 11 năm 2018, Bộ Công thương ban hành Thông tư 43/2018/TT-BCT Quy …

Hotline: 0918 828 875