Home / Luật An Toàn Thực Phẩm / Bộ Y Tế / Quyết Định Số 216/2014/QĐ-ATTP

Quyết Định Số 216/2014/QĐ-ATTP

BỘ Y TẾ

CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM

Số: 216/2014/QĐ-ATTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành tài liệu tập huấn kiến thức về an toàn thực phấm; Bộ câu hỏi đánh giá kiến thức về an toàn thực phấm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất thực phẩm, kinh doanh thực phấm bao gói sẵn có yêu cầu điều kiện bảo quản đặc biệt thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế và đáp án trả lời

__________________________

 CỤC TRƯỞNG CỤC AN TOÀN THC PHM

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sổ điêu của Luật An toàn thực phẩm;

Căn cứ Quyết định số 4062/2012/QĐ-BYT ngày 20/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2014 của các Bộ Y tế, Công thương và Nông nghiệp và Phát triến Nông thôn hướng dẫn việc phân công, phôi hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; .

Theo đề nghị của Ông (Bà) Trưởng phòng Thông tin Giáo dục Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này:

  1. Tài liệu tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm bao gồm:
  • Tài liệu cho người trực tiếp sản xuất chê biến thực phấm.
  • Tài liệu cho người trực tiếp kinh doanh thực phấm bao gói sẵn. .
  1. Bộ câu hỏi sử dụng đế đánh giá kiên thức về an toàn thực phẩm cho chủ. cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phấm và đáp án trả lời.

Điều 2. Cơ quan có thấm quyền xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm chọn ngẫu nhiên 20 câu hỏi kiến thức chung và 10 câu hỏi kiến thức chuyên ngành trong Bộ câu hỏi để đánh giá kiến thức cho phù họp với từng đối tượng áp dụng. Thời gian đánh giá là 45 phút.

………………………..

Click để xem đầy đủ

Tin mới

Thông Tư 43/2018/TT-BCT

Ngày 15 tháng 11 năm 2018, Bộ Công thương ban hành Thông tư 43/2018/TT-BCT Quy …

Hotline: 0918 828 875