Home / Tag Archives: bộ nông nghiệp phát triển nông thôn (page 2)

Tag Archives: bộ nông nghiệp phát triển nông thôn

Thông Tư Số 61/2012/TT-BNNPTNT

Thông tư này hướng dẫn về trình tự, nội dung thực hiện Chương trình giám sát an toàn thực phẩm (ATTP) đối với thủy sản sau thu hoạch; trách nhiệm của các cơ quan thực hiện giám sát và các cơ sở tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh thuỷ sản sau thu hoạch (sau đây gọi tắt à Cơ sở).

Xem tiếp

Thông Tư Số 65/2012/TT-BNNPTNT

Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật cho các lô vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật xuất khẩu, tái xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh (dưới đây gọi tắt là giấy chứng nhận).

Xem tiếp
error: Content is protected !!
Hotline: 0918 828 875