Home / Uncategorized / Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đã chính thức được ban hành

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đã chính thức được ban hành

Phiên bản mới ISO 9001:2015 chính thức được ban hành và áp dụng từ ngày 15/09/2015 (thay thế cho phiên bản ISO 9001:2008). Đây được xem là thay đổi đột phá, giúp doanh nghiệp đi vào quản lý thực chất trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt của toàn cầu. Với Phiên bản mới ISO 9001:2015, Tổ chức ISO kỳ vọng có thể duy trì đến 25 năm.

Phiên bản mới ISO 9001:2015

Lịch sử soát xét các phiên bản của bộ ISO 9000

Phiên bản

năm 1994

Phiên bản

năm 2000

Phiên bản

năm 2008

Phiên bản
năm 2015
Tên tiêu chuẩn
ISO 9000:1994 ISO 9000: 2000 ISO 9000: 2005 ISO 9000: 2015 HTQLCL – Cơ sở & từ vựng
ISO 9001: 1994 ISO 9001: 2000

(bao gồm ISO 9001/ 9002/ 9003)

ISO 9001: 2008 ISO 9001: 2015 Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) – Các yêu cầu
ISO 9002: 1994
ISO 9003: 1994
ISO 9004: 1994 ISO 9004: 2000 Chưa có thay đổi ISO 9004: 2009 HTQLCL – Hướng dẫn cải tiến
ISO 10011: 1990/1 ISO 19011: 2002 Chưa có thay đổi ISO 19011: 2011 Hướng dẫn đánh giá HTQLCL/ Môi trường

Thời hạn áp dụng các tiêu chuẩn

Theo hướng dẫn của Diễn đàn các tổ chức công nhận quốc tế (IAF), các tổ chức được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 có 3 năm kể từ ngày tiêu chuẩn mới được ban hành để chuyển đổi sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Điều này có nghĩa giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 chỉ có thể được cấp kể từ ngày 15/09/2015 và mọi giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sẽ hết hiệu lực sau ngày 14/09/2018.

Tổ chức, doanh nghiệp phải làm gì?

download
Phiên bản mới ISO 9001:2015 được tổ chức ISO xây dựng và thay thế cho phiên bản ISO 9001:2008

Đối với các tổ chức, doanh nghiệp đã được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trước ngày 15/9/2015 thì:

 •  Giấy chứng nhận vẫn còn nguyên giá trị hiệu lực cho tới hết thời hạn ghi trên giấy chứng nhận.
 • Trong thời hạn hiệu lực nêu trên, các tổ chức, doanh nghiệp có thể đăng ký để được chứng nhận chuyển đổi sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào bất kỳ thời điểm nào. Các tổ chức, doanh nghiệp có thể lựa chọn để được đánh giá chuyển đổi trong lần đánh giá giám sát, đánh giá chứng nhận lại hoặc thông qua một cuộc đánh giá chuyển đổi riêng.

Đối với các tổ chức, doanh nghiệp được chứng nhận trong khoảng thời gian chuyển đổi từ 15/9/2015 đến hết 14/9/2018 :

 •  Các tổ chức, doanh nghiệp có thể lựa chọn chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 hoặc tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Tuy nhiên, nếu lựa chọn chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9008 thì giấy chứng nhận sẽ chỉ có hiệu lực tối đa đến hết ngày 14/9/2018.
 • Trong thời gian chuyển đổi nêu trên, sau khi đã được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, các tổ chức, doanh nghiệp có thể lựa chọn để chuyển đổi sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015 như hướng dẫn ở phần trên.

Đối với các tổ chức được chứng nhận sau ngày 14/9/2018:

 • Mọi hoạt động đánh giá chứng nhận sau thời điểm này đều phải theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.
 • Mọi giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sau thời điểm này đều bị hủy bỏ.

Doanh nghiệp cần lưu ý gì khi chuyển đổi tiêu chuẩn ISO 9001:2015?

Các tổ chức đã và đang áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008 cần lưu ý thực hiện những hoạt động sau:

 • Đánh giá hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 để xác định những điểm chưa phù hợp;
 • Xây dựng kế hoạch chuyển đổi;
 • Rà soát lại cấu trúc của hệ thống tài liệu
 • Xác định phạm vi của hệ thống quản lý chất lượng
 • Xây dựng các mục tiêu, kế hoạch thực hiện của hệ thống quản lý chất lượng
 • Tổ chức đào tạo và truyền đạt nhận thức cho nhân viên và các bên liên quan có tác động tới hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức;
 • Xác định và đánh giá rủi ro và cơ hội
 • Thiết lập các quá trình vận hành
 • Thực hiện đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn mới
 • Xác nhận hiệu lực (thông qua các hoạt động như đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo);

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 phiên bản mới nhất, là tiêu chuẩn tiên phong về Hệ thống quản lý chất lượng. Đây là kết quả sau hơn 3 năm rà soát của các chuyên gia từ gần 95 quốc gia thành viên và quan sát viên để cập nhật tiêu chuẩn cho phù hợp với các nhu cầu thực tế hiện nay.

Theo chuyên gia tại FOSI

Tin mới

Quy phạm vệ sinh SSOP

SSOP là 4 chữ cái của 4 từ tiếng Anh: Sanitation Standard Operating Procedures. Nghĩa là: …

Hotline: 0918 828 875